Header Ads

KH Academy เซ็น MOU คณะพาณิชย์ฯ มธ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

 FFF_4229-2


คุณบูรพา สงวนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) และคุณวรรณวิสา พันธุ์โอสถ (ที่ 1 จากขวา) ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล (ที่ 1 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร KH Academy และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No comments

Powered by Blogger.