Header Ads

AMF ประกาศรางวัลการตลาดยอดเยี่ยม และนักการตลาดดีเด่นแห่งเอเชีย ประจำปี 2566
สมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างประเทศสมาชิก ประกาศผลการประกวดรางวัล AMF Asia Marketing Excellence Awards 2023 และ Asia’s Top Outstanding Youth, Women and Netizen Marketeer of the Year Awards 2023

AMF มีเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนวิชาชีพด้านการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์กรการตลาดระดับประเทศ 18 แห่ง จากบังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม AMF มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนวิชาชีพด้านการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย

ในทุกๆ ปี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จะพิจารณาเสนอผลงานการตลาดทั้งระดับองค์กรและนักการตลาด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินระดับนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักการตลาดของสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย

รางวัล AMF Asia Marketing Excellence Awards (AMEA) ยกย่องบริษัทที่แสดงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับ AMF Asia Marketing Excellence Awards 2023 องค์กรที่ได้รับรางวัลการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย คือ Bank Mandiri จากประเทศอินโดนีเซีย และรางวัลการตลาดยอดเยี่ยม Marketing 3.0 Award คือ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ (Sivatel Bangkok Hotel) จากประเทศไทย

โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ คว้ารางวัล "การตลาดยอดเยี่ยม Marketing 3.0" แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักการของการตลาด 3.0 อย่างแน่วแน่น ให้ความสำคัญกับการตลาดที่เน้นลูกค้าและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เน้นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่มีความหมายสูงสุดต่อลูกค้าและชุมชน เน้นการสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตลาดและการสื่อสาร สอดคล้องกับลูกค้าที่ต้องการและเน้นความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนเป็นสำคัญ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ยังมีความเป็นเลิศในการสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีความหมาย ด้วยความคิดริเริ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผลผลิตและสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจโรงแรมจากผู้ผลิตในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาพนักงาน สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน และการมีส่วนร่วมของแขกของโรงแรม โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ ด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน สร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นตัวอย่างของหลักการของ Marketing 3.0

นอกจากรางวัล AMF Asia Marketing Excellence Awards แล้ว AMF ยังยกย่องบุคคลด้านการตลาดดีเด่นผ่านรางวัล AMF Asia Youth, Women, and Netizen Awards โดยในปีนี้ มีนักการตลาดประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้

AMF Asia’s Top Outstanding Youth Marketeer of the Year 2023 จากประเทศไทย ได้แก่ คุณอชิรวิชญ์ ประพันธ์พงษ์ชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และ คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ผู้ถือใบอนุญาตและหัวหน้าภัณฑารักษ์ TEDxBangkok และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Glow Story

AMF Asia’s Top Outstanding Women Marketeer of the Year 2023 จากประเทศไทย ได้แก่ คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

AMF Asia’s Top Outstanding Netizen Marketeer of the Year 2023 จากประเทศไทย ได้แก่ คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

สมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับองค์กรและนักการตลาด ที่ได้รับรางวัล ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการตลาดและความมุ่งมั่นในการผลักดันสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชีย

No comments

Powered by Blogger.