Header Ads

TEAMG จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม

 S__40157253_0


TEAMG และ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทีมกรุ๊ป หรือ TEAMG และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาและครอบครัว กว่า 50 คน ร่วมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายไกรศร พรหมหาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนบ้านคลองโคน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางประมาณ 500 ต้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา


S__40157251_0


บริษัทได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลดการลดก๊าซเรือนกระจก จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจและสังคม การปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำ และป่าชายเลนยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ รวมทั้งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนด้วย

No comments

Powered by Blogger.