Header Ads

วช. นำ “ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกsPace ” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่ รพ.อุดรธานี และ รพ.ศรีนครินทร จ.ขอนแก่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” ขณะนี้ นวัตกรรมประสบความสำเร็จและมีคุณภาพสูง เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในภูมิภาคต่างๆ


1693211580798

1693211580983

1693211583553

1693211581218
ในโอกาสนี้ วช.ได้บริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม “ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace ” มอบให้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี และ โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้นวัตกรรมเท้าเทียมที่เป็นมาตรฐานระดับสากล โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” ให้กับ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแก่น อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้น 9 โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
1693204996239
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” ในโครงการ “ ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 จากรัฐบาล เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการขาขาดตามโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการขาขาดให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเท้าเทียมจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ขณะนี้ มุ่งสู่เป้าหมายให้ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace เข้าไปอยู่ภายใต้สิทธิการรักษาของรัฐบาล อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้พิการคนไทยสามารถเข้าถึงเท้าเทียมไดนามิกส์คุณภาพสูงได้ ถือเป็นการช่วยผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1693211590951รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า.. นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเอสเพส “ sPace ” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในการคิดค้นและถ่ายทอดให้บริษัท มุทา จำกัด เป็นผู้ผลิต และขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตและจดแจ้งผลิตภัณฑ์เท้าเทียมไดนามิกกับ อย. สำหรับเท้าเทียมไดนามิก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และผ่านการทดสอบตามมาตรการสากล ISO 10328 จากประเทศเยอรมนี พร้อมนี้ได้ทำการทดลองทางด้านทางด้านคลินิกโดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถรับ Feedback ของผู้พิการที่ได้รับเท้าเทียมไดนามิกในโครงการนี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินผลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการออกแบบตามความเหมาะสมต่อไป


1693211575295

1693211577218

1693211567675ในปี 2566 วช. ได้กำหนดการส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” ทั่วทุกภูมิภาค และจะได้ติดตามประเมินผลการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน และการผลักดันสู่ระบบสุขภาพต่อไป

No comments

Powered by Blogger.