Header Ads

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 S__3490044

S__3490046S__3490037 
MPIC6308

S__3490039

S__3490040

S__3490043S__3490041
 
S__3490050

S__3490052

S__3490053

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สทบ. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกองทุนหมูาบ้าน เตรียมความพร้อมยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power ผลของการผลักดันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ทางสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ถือเป็นหน่วยงานสําคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน จึงหยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทําให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับการลงพื้นที่ของ ดร. พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจณ กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Soft Power ในด้านอาหาร สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ขายเกลือ เป็นอาชีพเก่าแก่ของคนในพื้นที่ ซึ่งนายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1และสมาชิก ได้ร่วมกันนำผลผลิตที่ได้จากเกลือมาต่อยอดแปรรูปเป็นเกลือสปาขัดผิว ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือ เช่น เกลือสมุนไพรขัดผิวเกลือสปาแช่เท้า เกลืออโรมา และยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

สทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี มีรายได้เพียงองค์กรเดียว แต่ต้องทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มไปด้วย

สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 100 4209 ต่อ 2412
โทรสาร 02 100 4205

No comments

Powered by Blogger.