Header Ads

กรมศุลกากรยึดกระเพาะปลาตากแห้ง ลักลอบนำเข้า มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท

1700144202847


กรมศุลกากรยึดกระเพาะปลาตากแห้ง ลักลอบนำเข้า สำแดงสินค้าเป็น Chocolate Chip (ช็อคโกแลตชิป) น้ำหนัก 40.38 กรัม มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1700144207126

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้า – ส่งออก สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ กรมศุลกากรจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้ามีการนำเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร


1700144213736

 

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้ดำเนินการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้า ต้นทางประเทศ Mexico สำแดงสินค้าเป็น Chocolate Chip
(ช็อคโกแลตชิป) น้ำหนักสุทธิ 65 กิโลกรัม ต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ ผลการตรวจสอบพบ Chocolate Chip (ช็อคโกแลตชิป) จำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 26.57 กิโลกรัม และกระเพาะปลาตากแห้ง จำนวน 2 กล่อง น้ำหนัก 40.38 กิโลกรัม เบื้องต้นไม่พบใบอนุญาตในการนำเข้า เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดไว้ตรวจสอบและส่งกระเพาะปลาตากแห้งดังกล่าวไปให้ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ ชนิดพันธุ์ปลา ผลปรากฏว่า เป็นกระเพาะของปลา Totoaba macdonaldi (ปลาจวดแมคโดนัล) อยู่ภายใต้การควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์


1700144216932


CITES บัญชี 1 ลำดับที่ 940 ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์น้ำคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาต รวมมูลค่ากว่า 58 ล้านบาท

1700144211155

No comments

Powered by Blogger.