Header Ads

WHA GROUP ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 สูงสุดที่ระดับ “AAA” ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

WHA_SET%20ESG%20RATING%20CERTIFICATE

กรุงเทพฯ - บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น “WHA Group” ตอกย้ำความสำเร็จสู่ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ภารกิจ “Mission to The Sun” เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น Tech Company ในอนาคต ล่าสุดได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นเรทติ้งระดับสูงสุด ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง และมั่นคงตามนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2563-2565 เป็นการสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ที่ดีมาโดยตลอด ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ โดย WHA Group ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นเรทติ้งระดับสูงสุด และนับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 4 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติการจัดการความเสี่ยงและโอกาส ศักยภาพในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

Khun%20Natthapatt%20%20(12)
นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า ทาง WHA Group ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงด้านESG มาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทที่มีการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี ย่อมสะท้อนให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพโอกาสการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต นอกจากนั้น การลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้าน ESG เป็นการตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว และเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้

WHA Group ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) “SDGs” ซึ่งแนวทางดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าของ WHA Group ส่วนใหญ่จะเป็นบรรษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporation) กว่า 80% ซึ่งทุกรายให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การขับเคลื่อนการทำงานระหว่าง WHA Group กับกลุ่มลูกค้าจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ WHA Group ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ภายใต้ภารกิจ “Mission to The Sun” ผ่านโครงการที่บริษัทดำเนินการ อาทิ โครงการ Wastewater Reclamation ที่มีการรีไซเคิลน้ำทิ้งจนได้คุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำเสีย โดยปรับสภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้น้ำดิบได้มากเทียบเท่าการใช้น้ำของครัวเรือนกว่า 2 แสนคน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มให้ได้มากถึง 5 แสนคน ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ยิ่งไปกว่านั้น WHA Group มีแผนการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) มาใช้ในกระบวนการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้โครงการเทอร์ควอยซ์ (Turquoise) ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อีกทั้ง WHA Group ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในโลกที่ได้ทำการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน หรือ Peer-to-Peer Energy Trading

นอกจากนี้ WHA Group ได้มีการประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามแนวทาง SBTi (Science Based Targets Initiative) มุ่งมั่นเดินหน้าจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมศึกษานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics) โดยการนำยานพาหนะไฟฟ้า (EV) มาใช้ในกิจกรรมการขนส่ง และการบริหารจัดการในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนโลจิสติกส์ในระยะยาว รวมถึงมีแนวคิดการนำ Second Life แบตเตอรี่มาเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทน อีกทั้งยังมีภารกิจส่งเสริมหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรในกลุ่มธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบนิเวศของ WHA Group และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เช่น การจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น

จึงกล่าวได้ว่า การได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ “AAA” ของ WHA Group เป็นบทพิสูจน์ความเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีมาตรฐาน มีกลยุทธ์ธุรกิจที่มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้มีความสามารถในการนำพาทั้งธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เห็นผลลัพธ์อย่างโดดเด่นและเป็นรูปธรรม สอดรับกับพันธกิจ “The Ultimate Solution for Sustainable Growth” เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล WHA : WE SHAPE THE FUTURE

No comments

Powered by Blogger.