Header Ads

ก.อุตฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 นำทัพจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมทำความดีเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม "ดิน น้ำ ลม ไฟ"

 .com/img/a/

.com/img/a/
.com/img/a/


กรุงเทพฯ 13 ตุลาคม 2566 – กระทรวงอุตสาหกรรม เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม จิตอาสาฯ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดูแลสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ดิน น้ำ ลม ไฟ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ "บวร" ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ปลูกจิตสำนึกผู้ประกอบการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม อาทิ การแปรรูปนมโคล้นตลาดเป็นนมอัดเม็ดจิตรลดา นับเป็นการจุดประกายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทย ประกอบกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการทำสาธารณประโยชน์ สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการจิตอาสา "อุตสาหกรรมรวมใจ เนื่องในวันนวมินทรมหาราชา" โดยน้อมนำหลักการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ของรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกำกับดูแลสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนและสร้างผลกระทบ ต่อชุมชนและสังคม โดยจะมีการประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนจากชุมชน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด "การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน"

.com/img/a/
.com/img/a/
.com/img/a/
.com/img/a/
.com/img/a/
.com/img/a/

ด้านนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจิตอาสาฯ ในโอกาสวันนวมินทรมหาราช กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางจัดขึ้น ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจิตอาสา ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการทำงานจิตอาสาแบบครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติ คือ ดิน-การดูแลดินผ่านการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและการจัดการขยะด้วยถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ-การติดตั้งบ่อดักไขมันในชุมชนก่อนระบายลงแม่น้ำและการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ลม-การล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อลดโลกร้อน และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไฟ-การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในวัด การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ และการติดตั้งถังดับเพลิง

อย่างไรก็ดี กิจกรรมจิตอาสาฯ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกับชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการเกื้อกูลกันอย่างมีความสุข ถือเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

No comments

Powered by Blogger.