Header Ads

Mass Sport Safety Ecosystem Forum

 S__399843339-800x533


สสส. สานพลังภาคี จัดประชุม “Mass Sport Safety Ecosystem Forum” ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย งานวิ่งในไทย สู่ระดับสากล

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าว จัดการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน “Mass Sport Safety Ecosystem Forum” ส่งเสริมงานวิ่งมาตรฐานในไทยขยายตัว และตื่นตัวด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 3 True Digital Park กรุงเทพฯ นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สสส. พร้อมด้วย นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ร่วมแถลงข่าวการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน “Mass Sport Safety Ecosystem Forum” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้งานวิ่งในประเทศไทยได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และผลักดันให้มีการขยายตัวไปยังกีฬามวลชนทั่วประเทศ

นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสานพลังภาคีเครือข่ายที่ได้ให้ความร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกันของ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน “Mass Sport Safety Ecosystem Forum”

“การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของงานกีฬามวลชน โดยเฉพาะงานวิ่งในประเทศไทย ที่จะได้รับการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดงานวิ่งมาตรฐานในประเทศไทยมีการขยายตัวในทุกระดับ เกิดการตื่นตัวจากการตอบรับของสนามวิ่งต่างๆ ที่ขานรับการขยายผลด้านความปลอดภัยจากการประชุมในครั้งนี้”

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ทางสมาคมฯ เป็นหน่วยของผู้ปฎิบัติการโดยตรงในการจัดงานกีฬามวลชน โดยเฉพาะงานวิ่ง ซึ่งสนามวิ่งของสมาชิก และพันธมิตรมีความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วม จากการประชุมความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดการร่วมมือเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยโดยมีสนามต่างๆ ขานรับ และขอเปิดตัวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยกีฬามวลชน Mass Sport Safety Label เพื่อเกิดการรับรู้ของสนามวิ่ง และนักวิ่งทั่วประเทศว่าเกิดการขับเคลื่อนของนโยบายความปลอดภัยขึ้นแล้ว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมี การเสวนาความร่วมมือการขับเคลื่อนความปลอดภัยกีฬามวลชน โดยสนามวิ่งที่ขานรับการดำเนินความปลอดภัย จากสนามวิ่งขนาดใหญ่นำร่องโดยบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน ซีนิคมาราธอนซีรีส์ และทั่วภูมิภาคของประเทศไทยอาทิเช่น สนามเชียงใหม่มาราธอน สงขลาอินเตอร์เนชั่นอลมาราธอน ขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน และ ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน โดยจะมีการให้ความรู้ เพื่อเป็นการความตระหนักของสนามวิ่งใน การดำเนินการด้านความปลอดภัย และการแพทย์เพื่อมุ่งเป้าเป็นงานวิ่งต้นแบบ รวมถึงแนวทางหลังจากมีการประกาศเข้าร่วมภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ต่อไปในอนาคต

พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ Empowerment of Active Running Environment: การเสริมสร้างนิเวศน์ของการวิ่งปลอดภัย โดยได้มีการพูดคุยถึงประเด็นการดำเนินการเผยแพร่ มาตรฐานคู่มือความปลอดภัย และการดำเนินการร่วมกันของภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

No comments

Powered by Blogger.