Header Ads

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ส่งเสริมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ครั้งที่ 5 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืน คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงานของมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ และเข้าใจความหมายของคำที่ระบุบนซองอาหาร ​​​​​​​เพื่อสร้างความรอบรู้และส่งเสริมพฤติกรรมในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

No comments

Powered by Blogger.