Header Ads

"แจงเหตุสมาชิกสหกรณ์ฯ ปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด จ.สุโขทัย ถอนเงินไม่ได้ เกิดจากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์จนเกิดข้อบกพร่อง"

117624

117625

ตามที่ปรากฏเป็นข่าว “กรณีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด ไม่สามารถถอนเงินฝากของสหกรณ์ได้ นั้น

117629


จากกรณีดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้ตรวจสอบพบว่า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด ประสบปัญหาการขาดทุนในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ โดยใช้ทุนจากการรับฝากเงิน รองลงมาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำไปปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อสมาชิกไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสินเชื่อ สหกรณ์ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับในปี 62 เกิดปัญหาการทุจริตในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทำให้สมาชิกไม่สามารถถอนเงินฝากได้ตามความประสงค์ รวมทั้งการขาดทุนเกินกว่าทุนสำรอง ทำให้หุ้นมีมูลค่าต่อหุ้นติดลบ เมื่อสมาชิกลาออกจึงไม่สามารถจ่ายคืนให้กับสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ได้

ทั้งนี้ สหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี โดยมีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ประเภทลูกหนี้การค้า เป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท สหกรณ์ได้นำทุนดำเนินงานที่มีอยู่ 108 ล้านบาท ไปลงทุนในเงินให้กู้ยืมสุทธิ สมาชิกสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนดเพียงร้อยละ 18.31 ของหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นปีบัญชี มีลูกหนี้คงเหลือ 88 ล้านบาท มีลูกหนี้ผิดสัญญาชำระหนี้ 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของลูกหนี้ มีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 32 ล้านบาท ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ 6 ล้านบาท มีเงินรับฝากคงเหลือเงินฝากจากสมาชิก 1,641 ราย เป็นเงิน 127ล้านบาท

ในกรณีการทุจริตในสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากการกระทำความผิดโดยพนักงานสหกรณ์ ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษและได้แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เสียหายทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้สรุปการสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคน และส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล


117628


ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องได้กำชับให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้สหกรณ์กำหนดแผนการคืนเงินฝากให้กับสมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ ได้มีการคืนต้นเงินฝากกับสมาชิก มาตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุด 65 จนถึงปัจจุบัน จ่ายไปแล้ว 10 ล้านบาทเศษ รวมทั้งสหกรณ์มีการกำหนดแผนคืนเงินฝากให้สมาชิก และมีแผนเยียวยาสมาชิก ได้แก่ ดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกครบทุกบัญชี สมาชิกถอนเงินได้ตามเหตุความจำเป็น เช่น เจ้าของบัญชีเสียชีวิต เจ็บป่วยหนักหรือถูกบังคับคดี เพื่อนำไปบรรเทาตามความจำเป็น รวมทั้งการฟื้นฟูการทำธุรกิจของสหกรณ์ การติดตามหนี้จากผู้กู้เงินสหกรณ์ ที่สำคัญสมาชิกต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์โดยร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อให้สหกรณ์เดินต่อไปได้

No comments

Powered by Blogger.