Header Ads

ขบวนการสหกรณ์ปลื้ม ดันแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย 360 visual รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น


จากการที่ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ,สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ,กรมส่งเสริมสหกรณ์ , ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ และสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ร่วมมือเข้าร่วมโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ด้านการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งรวมถึงจะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันจนตกผลึกเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ในทุกมิติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเผยแพร่ไว้ในระบบออนไลน์ https://fsct.360buri.com และเป็นที่มาของการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น ซึ่งได้มีการรับมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ร่วมกับ ชสอ. จัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ประกอบด้วย รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประกาศนียบัตรผู้มีคุณูปการต่อวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ประกาศนียบัตรผู้บริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ในงานประชุมวิชาการสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 พร้อมกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 – 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมนำชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย และมีอาจารย์ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะเผยแพร่และร่วมเป็นองค์กรเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับ ชสอ. ในการผลิตสื่อนิทรรศการ เพื่อเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ส่วนหนึ่งของการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ตนขอแสดงความชื่นชมกับทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกับ ชสอ.ผลักดันจนสหกรณ์ได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ ในส่วนของ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในฐานะหัวขบวนสหกรณ์ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระโดยเน้นเรื่อง วิวัฒนาการสหกรณ์ไทย และจัดทำชุดนิทรรศการ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย 1. วิวัฒนาการสหกรณ์ไทย 2) 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 3) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และ 4) พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์

...รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ชสอ. เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญและยั่งยืนของประเทศไทย และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ ชสอ. ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น และถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่า ชสอ.ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจ แต่เรายังใส่ใจในเรื่องของวิชาการและสนับสนุนการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ตนและคณะกรรมการฯ ชุดนี้ มุ่งมั่นที่จะทำให้ ชสอ. เป็นองค์กรนำทั้งในเรื่องการเงินและด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศให้เป็นสหกรณ์สีขาว โปร่งใส ตรวจสอบได้

No comments

Powered by Blogger.