Header Ads

สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ปั้น SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า 1,600 ราย ดันยอดขายโตกว่า 180 ล้านบาท


สสว. ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมแถลงความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประจำปี 2566 ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศกว่า 1,600 ราย เปิดประตูสู่โอกาสในการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกกว่า 180 ล้านบาทนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในงานว่า ตั้งแต่ปี 2564-2565 ที่ สสว. ได้เผยแพร่มาตรการ THAI SME-GP เพื่อให้เอสเอ็มอี ตลอดจนหน่วยงานของรัฐได้รับทราบ และได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทราบถึงแนวโน้มโอกาสของตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนายกระดับเอสเอ็มอี ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และ สสว. ได้จัดเตรียมระบบการลงทะเบียนเอสเอ็มอีเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP สำหรับให้หน่วยงานของรัฐได้ค้นหาสินค้า และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยแต้มต่อด้านราคาเพื่อให้เอสเอ็มอีที่เสนอสูงกว่าราคาต่ำสุดร้อยละ 10 สามารถเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้


ผอ.สสว. เผยอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้วจำนวนกว่า 150,000 ราย โดยพื้นที่ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา สำหรับมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดกว่า 1.16 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วน จัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอี กว่า 41.26 % มูลค่ารวม 4.8 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับเอสเอ็มอีมากที่สุด 5 หน่วยงานหลักได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

 นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา MSME เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก และถ่ายภาพสินค้าหรือบริการแก่ผู้ประกอบการโดยในปี 2566 มีหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรมแบ่งตามพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 900 ราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จำนวนกว่า 700 ราย รวมจำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 1,600 รายที่สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐและเพิ่มโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Thai SME GP Road Show ในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี ปัตตานี ขอนแก่นและลำปาง เป็นการเปิดประตูสู่โอกาส พร้อมจับคู่ธุรกิจ ให้เกิดการ จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ทั้งผู้ประกอบการ MSME และ SME และ “ผู้ซื้อ” จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2566 นี้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ หรือขยายการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท”ในงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมเสวนา “ตลาดภาครัฐ โอกาสสู่ความสำเร็จของ MSME ไทย” โดย ตัวแทนจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแชร์ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม และเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งความสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ

นางสาวสุนันทา ไชยณรงค์ บริษัท อีสเทิร์น เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการว่า นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กระบวนการและวิธีดำเนินการเข้าทำ e-bidding ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และภายหลังการอบรมได้ขอรับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษากรณีติดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้สามารถเข้าดำเนินการยื่นเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐครั้งแรกจนได้รับคัดเลือก ชนะการเสนอราคาจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มูลค่างาน 1,695,000 บาท

นางสาวจันทร์เพ็ง กาฬหว้า เจ้าของร้าน ก้องรักรองเท้าผ้าไทย ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) จากจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า การเข้าอบรมฯ ทำให้ได้รับความรู้ ฝึกทักษะการถ่ายภาพ ลงข้อมูลในระบบ THAI SME-GP กระทั่งเข้าใจและเรียนรู้วิธีการ E-Bidding กับภาครัฐ เปิดโลกทัศน์ของการทำธุรกิจ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้มองเห็นโอกาสต่อยอดหน่วยงานภาครัฐ โดยเราได้เป็นคู่ค้ากับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่มีคำสั่งซื้อรองเท้ากว่า 1,000 คู่ มูลค่ากว่าแสนบาท หลังจากนั้นก็ต่อยอดไปสู่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดข้างเคียง ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยระดับพื้นที่ และได้รับการติดต่อให้ผลิตรองเท้าให้กับหน่วยงานและธุรกิจโรงแรม สร้างโอกาสในการเจอคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ทำให้ต่อยอดผ้าประเภทต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น”

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง www.thaismegp.com หรือ ติดตามข่าวสารกิจกรรมทาง Facebook : OSMEP สสว. / แอปพลิเคชัน SME CONNEXT และ Line Official : @thaisme-gp

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณเจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. โทร. 081 615 5450, 02 298 2301 | อีเมล : charoenchai@sme.go.th 

คุณวรรณภาพร พรมลาย โทร. 082-450-2619 ISMED | อีเมล: wannapaporn@ismed.or.th

คุณธีรโชติ ไหลสกุล โทร. 082-450-2626 ISMED | อีเมล: teerachot@ismed.or.th

คุณสุจิตรา  คงได้ดี มรภ.สส. โทร. 081 303 0155 | อีเมล: digitalmarketing.ssru@gmail.com 

คุณนิธิกานต์ รงรอง บริษัท นิปป์ ครีเอชัน จำกัด โทร. 081 988 7441 | อีเมล: nitikarn.nip@gmail.com

สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย

No comments

Powered by Blogger.