Header Ads

เปิดบ้านวันที่สอง NRCT Open House 2024 วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2568 “ผลักดันแนวคิดการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 .com/img/a/


วันที่ 2 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช.ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568


.com/img/a/


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม ให้แก่ นักวิจัย ผู้บริหารและผู้ประสานงานของหน่วยวิจัย ในการเตรียมข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2568 โดย วช. มุ่งมั่นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับประชาคมวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัยในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการมุ่งเน้นจัดการปัญหาสภาพอากาศรุนแรงแบบสุดขั้ว มลพิษอากาศ น้ำ ดิน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาระบบนิเวศ และทรัพยากรทั้งป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำกรอบแนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เช่น Zero Waste การลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น แผ่นดินไหว การบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ และฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแก่ประเทศ


.com/img/a/

.com/img/a/


พร้อมนี้ ได้จัดให้มีหัวข้อการเสวนาเรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แผนงาน นิเวศมลพิษในภาคอุตสาหกรรม และพลังงานรวมถึงเป็นผู้ดำเนินรายการ, ศ. ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แผนงานเศรษฐกิจสีน้ำเงิน, ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แผนงานขยะ และ Zero Waste ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แผนงานมลพิษอากาศและ PM2.5 และ รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แผนงาน ภัยพิบัติ Climate Change และการจัดการน้ำ การเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเขียนข้อเสนอ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมเสวนาและตอบข้อซักถามถึงหัวข้อเสวนาในวันนี้


.com/img/a/

.com/img/a/


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” โดย คุณศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างทันท่วงที และคุณกรรณิกา ดุรงคเดช ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของแระเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วช. กล่าวถึงภาพรวมผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลไกลการผลักดันแนวคิดการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีผลกระทบของการมีโครงการวิจัยฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนอย่างไร


.com/img/a/ในช่วงบ่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ดังนี้

 

.com/img/a/


(1) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย รศ. ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ จากศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ วช. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.เบญจรงค์ สังขรักษ์ ผู้ร่วมวิจัยและผู้แทนหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


.com/img/a/

.com/img/a/


(2) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ นักวิจัยจากภาคเอกชน บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด ว่าที่ ร.ต.อลงกต ประสมทรัพย์ ผู้แทนหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


.com/img/a/


(3) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ด้าน Food Waste โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ จากศูนย์ประสานเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วช. คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้แทนหน่วยงานผู้ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รศ.ดร.ชวิศ เกตุแก้ว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ. ดร.สุภาพร ภัสสร นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่บูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


.com/img/a/

.com/img/a/
ทั้งนี้ NRCT Open House 2024 : การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 งานจัดระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 และออนไลน์ผ่าน (Video conference) ด้วยระบบ zoom meeting และการถ่ายทอดสด (Live streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวัน 9 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสังคมและความมั่นคง (วันที่ 1 มิถุนายน 2567)

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 มิถุนายน 2567)

3. ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และศูนย์กลางการเรียนรู้

(วันที่ 3 มิถุนายน 2567)

4. ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (วันที่ 4 มิถุนายน 2567)

5. ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

(วันที่ 5 มิถุนายน 2567)

6. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (วันที่ 6 มิถุนายน 2567)

7. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (วันที่ 7 มิถุนายน 2567)

8. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (วันที่ 8 มิถุนายน 2567)

9. ด้านการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (วันที่ 9 มิถุนายน 2567)

No comments

Powered by Blogger.