Header Ads

"ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง"

 1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B


ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


2.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B


เกษตรกรบนพื้นที่สูงมักจะประสบปัญหากับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถควบคุมการเพาะปลูกได้ ต้องอาศัยเพียงฝนฟ้าตามฤดูกาล เกษตรกรบางรายมีโรงเรือนสำหรับเพาะปลูก แต่ก็ไม่สามารถจัดการระบบภายในโรงเรือนได้อย่างที่ต้องการเนื่องจากขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง สวพส. จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง สร้างต้นแบบโรงเรือนแม่นยำบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ติดตามได้ที่ Link นี้

https://www.youtube.com/watch?v=_cy9J3uDoY8

Website: www.hrdi.or.th

Website อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/

Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI

Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Royal Park RajapruekNo comments

Powered by Blogger.